Nowy cykl szkoleniowy doskonalenia kompetencji zarządczych samorządowej kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego:

Optymalizacja zarządczych kompetencji kadr samorządowych

Cel szkolenia: Program cyklu sprofilowany pod kątem potrzeb kadry samorządowej wyższego i średniego szczebla  - kadry zarzdzającej i kierowniczej.

Treści szkolenia

Cykl  obejmuje  aktualną wiedzę i umiejętności  na temat  nowoczesnych i skutecznych sposobów zaządzania i kierowania, komunikacji interpersonalnej, doboru metod efektywnej motywacji pracowników, rozwiązywania sytuacji konfliktowych w relacjach z pracownikami a także rozwiązywania codziennych dylematów etycznych.           

Cykl obejmuje trzy podstawowe obszary zagadnień i jeden obszar uzupełniający :

 • Współpraca i komunikacja interpersonalna
 • Kierowanie zespołami
 • Motywowanie i ocena pracowników
 • Zasady etycznego postępowania w zarządzaniu zespołem

Szczegóły programowe                                                                                                                

 1. Obszar  tematyczny:  Współpraca i komunikacja interpersonalna

Kompendium  niezbędnej wiedzy praktycznej na temat  komunikacji i związanych z nią pułapkach. W szególności wyjaśnia znaczenie i rolę różnych styklów i metod komunikacji synergicznej, werbalnej i niewerbalnej, barier komunikacyjnych, asertywności ( mapa asertywności), samooceny i samodoskonalenia,   inteligencji emocjonalnej

Korzyści wynikające uczestnictwa

Poznając schemat procesu komunikacyjnego i odkrywając własne nawyki komunikacyjne, uczestnicy szkolenia uczą się samooceny i samodoskonalenia poprzez świadome  pokonywanie barier i  usprawnianie  kontaktów ze współpracownikami. Nabywają umiętność rozpoznawania  i stosowania niewerbalnych sygnałów komunikacyjnych, uczą się stosować podstawowe zasady komunikacji asertywnej, by unikać zbędnych konfliktów i  pobudzac ich działanie twórcze. Zastosowanie nabytuch umiejetności sprawia, że komunikacja i współpraca zespołów oraz  między poziomami kierowniczymi i zarządczymu ulega radykalnej zmianie i poprawie.

Przebieg treningu

Trening ma charakter warsztatu seminaryjnego, zbudowanego z krótkich wykładów , po których następują ćwiczenia praktyczne w kilkuosobowych zespołach wraz z informacją zwrotnmą i dyskusją.  Celem każdego ćwiczenia jest zdobycie wiedzy na temat mechanizmów komunikacyjnych, narzędzi samowiedzy, samooceny i samodoskonalenia poprzez samodzielne pononywanie trudności, ćwiczenie   umiejętności  usprawniających procesy  komunikacji i współdziałania. Przykładowe ćwiczenia: odtwarzanie obrazu, wyznaczanie zadań,  krótkie prezentacje, zadawanie pytań – łatwych i trudnych, odpowiedzi, ankieta preferencji komunikacyjnych, posługiwanie się 4 płaszczyznami komunikacji, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej, koło konfliktu, demonstracja mediacji.

 

Tematy szczegółowe

 
Zagadnienia

Schemat komunikacji

 1. Skąd biorą się różnice pomiędzy tym, co chcieliśmy przekazać, a tym jak zostaliśmy zrozumiani
 2. Trzy kanały wpływające na ww. różnice

Komunikacja synergiczna

 1. Komunikacja synergiczna - najwyższy poziom komunikacji.
 2. Poprzez współpracę i zaufanie  do lepszej wydajniejszej współpracy
 3. Postawa „wygrywa”/”wygrywa”, szukanie zrozumienia, bycie otwartym na inną osobę
 4. Wspólne poszukiwanie trzeciej możliwości

Mowa ciała

Znaczenie mowy ciała w interpretacji przekazu

Postawa, wygląd, głos, najważniejsze gesty

Co kontrolować, co rozwijać w ramach osobowości

Nawyki, błędy i bariery komunikacyjne

Błędy na poziomie treści – powstawanie szumów informacyjnych

Bariery emocjonalne

Przeszkody komunikacyjne wpływające na chęć porozumienia się

Precyzja przekazu i potwierdzenie rozumienia

Struktura przekazywanej informacji, a klarowność przekazu

Poręczne scenariusze komunikacji: Siedem bram i  siedem szczebli porozumienia

Aktywne słuchanie jako narzędzie potwierdzania

Asertywność

Asertywność jako postawa

Mapa asertywności - diagnoza własnych obszarów asertywności

Prawa asertywne wg. Fensterheima

Komunikacja, a inteligencja emocjonalna – odmawianie i wyrażanie uczuć i krytyki, reagowanie na krytykę

 1. Sposób odmawiania przy zachowaniu maksymalnie dobrych relacji
 2. Wyrażanie uczuć (przyjemnych /nieprzyjemnych) – Komunikat JA
 3. Sposoby reagowania na agresywną krytykę

2. Obszar tematyczny: Kierowanie zespołami

Warsztat przygotowany pod kątem rozwoju samorządowej kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla w aspekcie formowania  zespołów odpowiednich do zadań, wprowadzający do przewodzenia zespołami i zarządzania ich potencjałem włącznie z przekazywaniem i pogłębianiem kultury organizacji  w oparciu o umiejętności przywódcze, charyzmę,  autorytet, partnerstwo  współpracowników> Wykorzystano tu podstawową wiedzę na temat funkcjonowania i faz rozwoju grupy oraz ról w grupie. Przegląd stylów kierowania i przywództwa w zalezności od cech i umiejętności zarządczych, kierowniczych i przywódczych oraz stopnia dojrzałości pracowników wraz z prezentacją i analizą sytuacji, umiejętności, technik i zadań menedżerskich,  jak wyznaczanie celów, delegowanie zadań, identyfikacja potrzeb czy różne sposoby motywowania i ocena pracowników. Rozpoznawanie różnic między sprawnym zarządzaniem a przewodzeniem w zespole, między  charyzmą a  zarządzaniem.

Korzyści wynikające z uczestnictwa

Poprzez analizę umiejętności menedżerskich i stylów zarządzania  w analizowanych przypadkach rzeczywistych i podczas ćwiczeń warsztatowych uczestnicy maja możliwość  świadomego budowania  i doskonalenia  postawy lidera. Poznają swoje  własne mocne i słabe strony związane z preferowanym stylem zarządzania i komunikacji z ludźmi. Mają okazję wyeliminować błędy w celu  konsolidacji zesppłu i maksymalizacji twórczego wykorzystania jego potencjału. Umiejętność jasnego określania i przekazywania zespołom wizji i kierunku rozwoju – zgodnej z misją wizją i celami organizacji -  w zestawieniu ze  znajomością i rozumieniem typologii zachowań w różnych grupach zadaniowych i pracowniczych ułatwia wyznaczanie celów i motywowanie pracowników. Wiedza na temat właściwych metod oceny i jej komunikaowania oraz znajomość  pozafinansowych narzędzi motywacyjnych pomaga w korekcie niechcianych (lub wzmacnianiu pożądanych) zachowań.

Przebieg treningu

Warsztat charakteryzuje się wyjątkowym bogactwem metodologicznym. Podstawowymi narzędziami i metodami są symulacje oparte na studiach przypadków. Uczestnicy otrzymają od trenera i grupy informacje zwrotne oraz wskazówki personalne. Podczas szkolenia wykorzystywane są   kwestionariusze zachowań i stylu zarządzania, którym towarzyszą dyskusje grupowe, prezentacje oraz gry zespołowe. Przykładowe  ćwiczenia paktyczne: wieża, pomarańcze, ankieta profilu preferencji,  model zarządzania sytuacyjnego Blancharda,  olbrzym/karzeł, koło konfliktu,  demonstracja mediacji.

 

Tematy szczegółowe

 
Zagadnienia

Zdefiniowanie „natury” lidera i przywódcy.

Opis i analiza kompetencji menedżerskich

Postawy cechujące liderów

Znaczenie i sposób wyznaczania wizji

Przekazywanie „wizji” pracownikom

Różnice pomiędzy liderem i menedżerem

Model ról i kompetencji menedżerskich

 

Formowanie i analiza grupy

Style zarządzania

Analiza potrzeb i motywacja pracowników

Struktura grupy i role

Rozpoznawanie zachowań pracowników

Analiza potrzeb pracowników

Dopasowywanie własnego stylu zarządzania do potrzeb pracowników

Wyznaczanie zadań

Dostosowanie stylów kierowania do etapu rozwoju pracownika?

 

Style przywództwa partycypacyjny  i autorytatywny

Przywództwo sytuacyjne Blancharda

Model von Thuna

Konflikty , ich rozwiązywanie  i rola w działaniu zespołowym

 1. Spór a konflikt, źródła i rodzaje konfliktów, konflikt interesów, uczestnicy, eskalacja i rozwiązywanie konfliktów: rozpoznanie, informacja, edukacja, debata, wspólnota interesów, akceptacja, porozumienie; negocjacja i mediacja w konflikcie,  konflikt jako impuls twórczy.

Komunikacja w konflikcie

Unikanie przeszkód w porozumiewaniu się

Stosowanie pytań

Umiejętne zastosowanie technik aktywnego słuchania

Emocje w konflikcie

Prawidłowy sposób reagowania na emocjonalne zachowania drugiej strony

Wyrażanie własnych (negatywnych) odczuć w asertywny sposób

Kroki rozwiązywania konfliktu

Przeprowadzenie diagnozy problemu

Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań

Decyzja o wyborze rozwiązania zadowalającego wszystkie strony

Wprowadzenie rozwiązania w życie

Ocena skutków wybranego rozwiązania

3. Obszar tematyczny: Motywowanie i ocenianie pracowników

Przegląd sposobów i technik budowania, integrowania i doskonalenia wydajności  zespołów pracowniczych poprzez diagnozowanie potencjałów oraz potrzeb osobistych i grupowych z uwzględnieniem specyfiki potrzeb kadry samorządowej. Wyznaczanie, komunikacja i ocena realizacji celów indywidualnych i zespołowych. Inspirowanie,  motywowanie pracowników oraz systemy, sposoby i kryteria oceny, nagradzania. Metody  korygowania wydajności, zachowań i postaw pracowników z uwzględnieniem  informacji zwrotnej. Istotnym zwieńczeniem tematyki jest  zarządzanie zmianą – od rozpoznania i przygotowania do zmiany, przez komunikowanie i etapowość, po przełamywanie trudności i łagodzenie oporów na rzecz gotowości do zmiany.

Korzyści z uczestnictwa

Poznanie i wdrażanie w praktyce skutecznych i twórczych sposobów doskonalenia wydajności pracowników i zespołów z wykorzystaniem ich indywidualnych potencjałów zgodnie z misją, wizją i celami organizacji o charakterze samorządowym. Nabyte w trakcie warsztatów umiejętności obejmują większośc sytuacji, z którymi samorządowa kadra zarządzająca  ma do czynienia na co dzień.

Przebieg treningu

Trening oparty jest przede wszystkim na prezentacji i analizie przypadków obejmujących typowe sytuacje i dylematy zarządcze i pracownicze.   Ćwiczenia zespołowe polegają na  zastosowaniu przedstawionych narzędzi w symulacjach opracowań i prowadzenia rozmów zadaniowych, informacji zwrotnej i pozostałych kontaków ze współpracownikami.

 

Tematy szczegółowe

 
Zagadnienia

Wyznaczanie celów

SMART – model wyznaczania celów

Przekazywanie celów pracownikom i ocena ich realizacji oraz wydajności (KPI)

 

Strategia podejścia do motywowania zespołu

Analiza zespołu (wiedza / umiejętność / postawa)

Planowanie działań w odniesieniu do zespołu

Godność jako podstawowe źródło motywacji do działania

Pozafinansowe narzędzia motywacyjne – Rozmowa jako narzędzie wpływające na kształtowanie zachowań

Korygowanie zachowań – rozmowa korygująca

Informacja zwrotna jako podstawowe narzędzie w pracy menedżerskiej

 

Informacja zwrotna

Informacja zwrotna jako codzienne narzędzie komunikacji oczekiwań

Informacja zwrotna jako narzędzie motywacyjnew pracy z ludźmi

Zasady udzielania informacji zwrotnych i algorytm informacji zwrotnej

Ćwiczenia informacji zwrotnych w strukturach trójkowych, w oparciu o realne sytuacje uczestników

Delegowanie

Kiedy delegować – czego dotyczy delegowanie

Poziomy delegowania

Delegowanie zadań – prowadzenie rozmowy

Stawianie wyzwań

Rozwój i wykorzystanie potencjału pracownika

Sposób prowadzenia rozmowy z zadowolonym pracownikiem; z pracownikiem kreatywnym w obszarze przekraczającym jego kompetencje

 

Przekazywanie trudnej informacji

Rodzaje sytuacji trydnych

Czynniki utrudniające

Sposób prowadzenia rozmowy

Zarządzanie zmianą

Jak zrozumieć naturę zmian?

Jak pokonywać stres?

Jak przygotowywać się do zmiany?

Jak planować zmianę?

Jak komunikować zmianę?

Jak kontrolować przebieg zmiany?

Gotowość do zmiany

Radzenie sobie z oporem

 

 

4. Obszar  tematyczny:

         Zasady etycznego postępowania w zarządzaniu zespołem

Szkolenie wprowadza kryteria i narzędzia samooceny świadomości etycznej i  oceny nieoczywistych sytuacji etycznych z punktu widzenia oczekiwań społecznych ze szczególnym uwzględnieniem roli organów samorządowych.

 

Korzyści wynikające uczestnictwa

 

Samorządowa kadra zarządzająca uczestnicząca w spotkaniu dysponuje sprawdzonymi i skutecznymi narzędziami umożliwiających właściwe reagowanie na sytuacje ewidentnie nieetyczne,  watpliwe etycznie. Szczególna korzyśc wynika zastosowania nowych, skutecznych narzędzi ( moduł decyzyjny, analiza dylemnatu) przy   rozwiązywaniu trudnych dylematów etycznych i podejmowanie słusznych decyzji w codziennych  sytuacjach nieoczywistych, które dotyczą relacji wewnętrznych, międzypracowniczych oraz relacji zewnętrznych.  Wprowadzenie do procedury gromadzenia dobrych praktyk i korzystania z ich potencjału.

 

Przebieg treningu

 

Ankieta środowiska etycznego, prezentacje wybranych przypadków , inscenizacje - psychodrama, analiza, dyskusja i ocena sytuacji typowych w codziennej pracy kadry samorzadowej z zastosowaniem wprowadzonych narzędzi. 

 

 

Tematy szczegółowe

 
Zagadnienia

 

Kryteria normatywności

Kryteria potoczne, społeczne, środowiskowe   i formalne

Godność i prawo

Oczekiwania wobec organów samorządowych

Przegląd źródeł normatywnych:  zasady współżycia społecznego, kodeksy, regulaminy, uzus

Precedensy,  dobre praktyki

Model kompetencyjny organizacji

Etyka relacji wewnetrznych i zewnetrznych

Relacje wewnętrzne -  przełożony-pracownik, i  relacje miedzy pracownikami: nepotyzm, konflikt interesów, korupcja,  mobbing, dyskryminacja, molestowanie, decyzyjność, umiejętność i  kompetencja, doskonalenie kwalifikacji,  autonomia i  zaniechanie; niesubordynacja, niedbalstwo, błędy,  niekompetencja, wypalenie, zachowania niegodne,   nałogi

Relacje zewnętrzne: urzędnik-klient: niewspółmierność, autonomia, życzliwość, obojętność, status

Dylematy etyczne

i sposoby ich rozwiązywania

Zastosowanie narzędzi

 Analiza zestawu wybranych dylematów: rekrutacja,  przydzielanie zadań,  oceny, nagrody i awanse, upomnienia, reprymendy, nagany i kary, szkolenia motywacyjne

-  Zastosowanie analitycznego modułu decyzyjnego 

Dobre praktyki

Gromadzenie i sposoby okresowej analizy dobrych praktyk etycznych jako skuteczny sposób wsparcia samorządowej kadry kierowniczej w rozwiązywaniu dylematów etycznych w podejmowniu słusznych decyzji wewnętrznych i zewnętrznych 

 

            Rekomendowana minimalna liczba godzin szkolenia w każdym bloku tematycznym wynosi  12 ( 2 x 6).

Prowadzimy także sesje mentorskie w opisanych wyżej obszarach. Zamówienia mogą dotyczyć wybranych bloków tematycznych lub treści modyfikowanych stosownie do potrzeb Zamawiającego. 

 

Konkretna zawartość merytoryczna, plany  oraz logistyka zajęć ustalane są na etapie specyfikacji zamówienia.

 

Program został opracowany przez Zespół Stafiej Partnerzy złożony z Konsultantów szczególnie doświadczonych w pracy z samorządowymi kadrami zarządczymi i kierowniczymi.

 

Szkolenia  i ewentualne sesje mentorskie prowadzą współautorzy Programu Konsultanci Jarosław Gorczyca i Leszek Stafiej, z których każdy posiada ponad 10-letnie oświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń o tematyce zarządzania zasobami ludzkimi. Jarosław  Gorczyca   posiada wieloletnią praktykę w pracy w zawodzie psychologa i mediatora, a Leszek Stafiej wieloletnią praktykę m.in. jako ekspert samorządowy i rządowy w dziedzinie  budowania modeli kompetencyjnych i komunikacji społecznej. 

 

 

Jarosław Gorczyca :

Profil zawodowy i doświadczenie

 

Od ponad 15 lat zajmuje się szkoleniem, coachingiem i mediacjami.

Jest psychologiem organizacji i zarządzania. Wyróżnia go połączenie wiedzy z zakresu psychologii z wszechstronnym i bogatym doświadczeniem zawodowym w sprzedaży i zarządzaniu. Przez blisko 10 lat zajmował się sprzedażą i obsługą klientów i

 logistyki jako przedstawiciel Handlowy ( m.in. Danuta S.A Malma, Nestle, Goplana; Drobimex-Heinz, PTK Centertel, IDEA, CITI BANK Handlowy). Przez pięć lat kierował  jako menager zarządzaniem zespołami sprzedażowymi ( m.in. Budrec Food,  PTK Centertel, Orange), współtworzył struktury sprzedażowe P4 Sp. z o.o. (PLAY). Doświadczenia w praktyce  sprzedaży i zarządzania wykorzystuje w programowaniu i prowadzeniu warsztatów szkoleniowych. Uczestniczył   w wielu szkoleniach i warsztatach jako trener,  m.in. prowadził szkolenia na temat mediacji rodzinnych (Polskie Centrum Mediacji), coaching manager (Greń Communication), training on the job (GBR), osobiste style negocjacyjne (Mercuri International), budowa development center (Hewitt), trening interpersonalny i trening asertywności (Intra), rozwój umiejętności konsultacyjnych (House of Skills) oraz wielu innych.

Jarosław Gorczyca  jest cenionym certyfikowanym trenerem  Coaching Clinic® (Corporate CoachU). Oprócz dyplomu magistra psychologii i praktyki psychologicznej jako  coach, mediator i trener ,  posiada lcertyfikaty wielu innych umiejetności pokrewnych.  

Leszek Stafiej: Profil zawodowy i doświadczenie

 

Niezależny doradca

ds. komunikacji społecznej,

marketingowej i mediów,

przedsiębiorca, założyciel

 i współwłaściciel

Stafiej Partnerzy DKS sp. z o.o. która od 20 lat zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą w kraju i zagranicą. (wikipedia.org/wiki/Leszek_Stafiej)

Jako ekspert ds. komunikacji społecznej doradzał instytucjom publicznych,m.in. MSZ ( strategiadyplomacji i kultury polskiej za granicą), Ministerstwa Rozwoju (MRR), MZiOS, MON,  MKiDN,  a także URM i POT.

Od kilkunastu lat współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego jako autor programów społecznych,  trener, audytor i konsultant ds. strategii, rozwoju, komunikacji, marketingu, etyki samorządowej  i dialogu obywatelskiego, w tym m.in. z urzędami miast: Warszawa, Kraków, Wrocław, Bydgoszcz, Bielsko-Biała, Lublin, Kielce, Poznań, Gdańsk, Olsztyn, Słupsk, Gliwice, Piaseczno, Hel, Wałbrzych, Łódź, oraz z urzędami marszałkowskimi województw mazowieckiego,  małopolskiego,  dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego.

Wcześniej - współzałożycielem Radia Zet, autor strategii komunikacji firm krajowych i zagranicznych od Coca-Cola, General, Motors czy L'Oreal przez Totalizator Sportowy i PKN Orlen oraz konsultant ds. modelu kompetencyjnego m. in. ASSECO SEE I PGE

Leszek Stafiej jesttakże  wykładowcą iniwersytecjim UW, ASP, SGH, Akademii  Leona Koźmińskiego, WSB, oraz  publicystą ( Rzeczpospolita, GW, Newsweek, Wprost, Polityka,  Brief,  Kraina Bug, Onet, WP, TVP, TVN, Polsat, Radio PR1, Trójka, RDC, TOK FM)

Były wieloletni członek Rady Fundacji dla Polski, Fundacji Komunikacji Społecznej, współzałożyciel i b. wiceprezes IAA oraz Inicjatywy Firm Rodzinnych IFR. 

Cena realizacji usługi szkoleniowej

Cena usługi szkoleniowej  –   która dla instytucji samorządowej nie jest objęta podatkiem VAT zgodnie  z art. 43 ust 29  –   zawierająca realizację uzgodnionego programu zajęć  zgodnie z potrzebami Zamawiającego, a także przygotowanie i wykonanie  materiałów szkoleniowych oraz certyfikatów dla uczestników po ustaleniu  kosztów zewnętrznych zależy od łącznej liczby dni (godzin)  szkoleniowych oraz od łącznej liczby uczestników i jest przedmiotem negocjacji, nie może być jednak  niższa niż  1 900,00 zł  za jeden dzień szkoleniowy jednego trenera.    

Stafiej Partnerzy DKS sp. z o.o.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

OFERTA DO POBRANIA

 

Ala Czarka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel +48-604 42 46 12
+48-22-842 05-86